Auditoria

Prestem tots els serveis d'auditoria que pot proporcionar un professional facultat mitjançant l’organisme competent, el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Els serveis d’auditoria permeten formar-se una opinió sobre la imatge fidel dels estats financers d’una societat. D'aquesta manera, els estats financers auditats ofereixen:

  • Informació veraç al soci / accionista
  • Seguretat a l'Òrgan d'Administració
  • Transparència davant de tercers

A la vegada, l'auditor en el transcurs del seu treball es troba en una posició òptima per a identificar les debilitats de l'entitat auditada. D'aquesta manera, podem oferir les recomanacions necessàries per minimitzar aquestes debilitats i millorar els sistemes de control intern i altres aspectes qualitatius, que ajudin així a millorar la eficàcia i la eficiència de la gestió diària.