Auditoría de Comptes Anuals voluntària

AU

Si bé aquest tipus l’auditoria dels comptes anuals no és obligatòria per a imperatiu legal, en molts casos la prestació d’aquest servei per part d’un auditor ajuda a l’empresa a millorar la seva gestió en aspectes clau del negoci i encara que la finalitat de l’informe d’auditoria no sigui la de verificar la totalitat de partides comptables, l’emissió de la carta de recomanacions obligatòria per part de l’auditor i la resolució de qüestions diverses que es van plantejant a mesura que es realitza el treball d’auditoria ajuden en gran mesura a contrastar la veracitat i integritat dels comptes anuals del client.

Considerem que en una auditoria voluntària de comptes anuals té multiples utilitats per a les petites empreses. Els objectius principals d’aquest servei són els següents:

1.-Informar als socis o accionistes minoritaris. 

Moltes de les empreses que no s’auditen tenen accionistes o socis minoritaris que no participen en la gestió que es fa del seu patrimoni. L’auditoria voluntària de comptes anuals pot eliminar divergències entre socis.

2.-Obtenir finançament davant de tercers. 

L’informe d’auditoria dels comptes anuals de l’empresa és capaç de desbloquejar negociacions infructuoses sempre que l’empresa sigui solvent i presenti un informe favorable. En determinades circumstàncies, moltes entitats bancàries sol·liciten informes d’auditoria de l’últim exercici comptable.

Un informe d’auditoria voluntària pot ser la porta per a demanar una nova línia de crèdit i negociar millors interessos. Si es pretén obtenir finançament no bancari també és aconsellable disposar d’un informe d’auditoria voluntari de l’exercici corrent.

3.-Verificar el funcionament dels sistemes de control intern de l’empresa.

 L’auditor de comptes té la obligació de validar els controls de salvaguarda dels actius igual que els mecanismes de gestió de l’empresa, entre els quals es troben el control de la tresoreria, el control dels estocs, el control de l’àrea de personal, entre d’altres. Amb la verificació d’aquests controls l’auditor i l’empresari se satisfan que no hi hagi errors de seguretat que puguin comprometre la integritat de l’empresa i més concretament dels seus actius.

4.-Detecta errors comptables significatius.

 A part de verificar el correcte funcionament dels sistemes de control intern, l’auditor de comptes ha de verificar en tot moment que els estats financers i la seva corresponent comptabilitat siguin correctes. Tant en la valoració dels seus actius i passius com en l’exactitud de les seves operacions, detectant així errors comptables i de valoració que provoquen que els estats financers no es presentin segons la imatge fidel.