Auditoria de Comptes Anuals obligatòria

AU

Auditoria de comptes anuals individuals

Segons la Llei de Societats de Capital una empresa individual estarà obligada a realitzar Auditoria de Comptes Anuals, quan durant dos exercicis consecutius a la data del tancament compleixi, al menys, dos dels tres requisits que es detallen a continuació:

 • Que el total de partides de l’Actiu superin els 2.850.000 €
 • Que l’import net de la seva xifra anual de negocis sigui superior a 5.700.000 €
 • El nombre mitjà d’empleats durant l’exercici sigui superior a 50 treballadors.

Tot i no donar-se la condició anterior, també estaran obligades a realitzar Auditoria de Comptes Anuals Obligatòria, entre altres, les següents entitats:

 • Durant un exercici social percebin subvencions o ajudes amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques o fons de la Unió Europea, per un import total acumulat superior a 600.000 euros. L’obligació d’auditoria afecta l’exercici en què es percebin les subvencions o ajudes, així com als exercicis en què es realitzin les operacions o executin les inversions relatives a aquestes.
 • Per sol·licitud de socis, que representi almenys el 5% del capital social, d’aquelles societats que no estan sotmeses a auditoria.
 • Quan s’acordi per Junta o Assemblea general.
 • Per mandat judicial instat per qui acrediti un interès legítims, fins i tot en via de jurisdicció voluntària.
 • Fundacions que a la data de tancament compleixin almenys dues de les circumstàncies següents:
  • Total actiu superi 2.400.000 €
  • Import net ingressos per activitat pròpia més volum de negoci de activitat mercantil sigui superior a 2.400.000 €
  • Nombre mitjà d’empleats durant l’exercici superi els 50 treballador

Auditoria de comptes anuals consolidats

Aquelles societats que estiguin obligades a consolidar els seus comptes anuals, hauran també auditar els comptes anuals consolidats. La societat que és la capçalera  d’un grup d’empreses haurà de formular comptes anuals consolidats i sotmetre’ls a la seva revisió per part dels auditors de comptes de la societat dominant. Segons la Llei de Societats de Capital estaran obligades a formular Comptes Anuals Consolidats, quan durant dos exercicis consecutius a la data del tancament compleixi, al menys, dos dels tres requisits que es detallen a continuació:

 • Que el total de partides de l’Actiu superin els 11.400.000 €
 • Que l’import net de la seva xifra anual de negocis sigui superior a 22.800.000 €
 • El nombre mitjà d’empleats durant l’exercici sigui superior a 250 treballadors.