Altres Serveis d’Auditoria

AU

A continuació, mostrem part d’altres serveis que oferim subjectes al treball d’auditoria de comptes.

  • Informe d’Auditoria de Comptes Anuals Consolidats
  • Auditoria Subvencions SOC
  • Certificació Fets concrets
  • Informe de Procediments Acordats d’Auditoria
  • Revisió Limitada
  • Valoració d’Accions
  • informe Pericial
  • Informe d’Auditoria de Pèrits Judicials o Auditoria Judicial

Contacti amb nosaltres si no troba en aquest llistat el servei que necessita.