Laboral

CO

Amb el nostre assessorament laboral tindrà cobert d’una manera eficaç i còmoda qualsevol aspecte relacionat amb l’àmbit laboral. A més de dur a terme els tràmits laborals administratius, proporcionem un servei de consultoria, donant solució a totes les necessitats que es presentin en relació a contractes de treballs.

Els serveis que prestem des del nostre servei d’Assessoria Laboral són:

Seguretat Social

 • Inscripció de l’empresa en la Seguretat Social i centres de cotització.
 • Afiliació, altes i baixes de treballadors, variació de dades.
 • Preparació i enviament dels butlletins de cotització a la Seguretat Social (TC1 i TC2).
 • Tramitació d’ajornament de quotes.
 • Tramitació sistema xarxa de parts de baixa mèdica, confirmació i alta (ILT).
 • Notificació parts accidents de treball.
 • Les empreses disposen d’un crèdit per finançar la formació dels seus treballadors l’import s’obté en aplicar a la quantia ingressada per cada empresa l’any anterior, en concepte de quota de formació professional. Tramitem la subvenció per a la formació que gestiona la Fundació Tripartita.

Contractes de treball

Preparació i redacció de contractes segons les característiques del lloc a cobrir, les necessitats de l’empresa, les circumstàncies personals del treballador, la tipologia de contractes disponibles i les bonificacions existents.

 • Contractes indefinits, temporals i formatius.
 • Modificació dels contractes de treball.
 • Notificació i registre de contractes en les Oficines de Treball (OTG).

Nòmines

 • Confecció mensual dels fulls de salari.
 • Implementació de variables, complements, incentius, plusos.
 • Liquidació d’endarreriments per revisió Conveni.
 • Ajust de retencions segons retribució i normativa fiscal.
 • Preparació de liquidacions i quitances.