Comptable

CO

AC PROFESSIONALS som professionals amb àmplia experiència en la sistemàtica comptable i en l’anàlisi econòmic i financer de societats. El nostre treball permet a la direcció disposar de la informació suficient i necessària per a la seva gestió, a través d’informes financers rellevants que donen a conèixer la situació actual i la possible evolució de la seva empresa. En resum, posem a la seva disposició la informació que l’ajudarà en la presa de decisions i el control de gestió.

Assessorament comptable

Per a aquelles empreses que tinguin una estructura que els permet portar la seva comptabilitat, donem suport tècnic en la comptabilització de tot tipus d’operacions, com són la comptabilització de subvencions, operacions amb parts vinculades, classificació d’actius no corrents mantinguts per a la venda, ampliacions de capital, concessions administratives o d’altres operacions.

També supervisem el procés comptable a través de l’anàlisi dels sistemes de control intern, analitzem els estats financers i emetem informes econòmics i financers.

Elaboració de Comptabilitat

La comptabilització dels documents seguint la normativa comptable d’aplicació a cada entitat, ens permetrà elaborar els estats financers, que són els documents que reflecteixen la situació financera i els resultats econòmics obtinguts per l’empresa en un període de temps determinat. Efectuem la seva anàlisi i interpretació per a facilitar informació rellevant en la presa de decisions empresarials.

Llibres oficials, Comptes Anuals i dipòsit en el Registre Mercantil

Ens encarreguem de preparar i legalitzar en el Registre Mercantil, els diversos documents que componen els llibres oficials a presentar.

També donem suport en la confecció dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net, L’Estat de Fluxos d’Efectiu) i el corresponent dipòsit en el Registre Mercantil.

Confecció de llibres registre per a autònoms.

Per a persones físiques i entitats que realitzen activitats econòmiques no mercantils i per a professionals, que no estan obligats a portar una comptabilitat ajustada al codi de comerç, confeccionem els llibres registre, que segons la legislació fiscal estan obligats a portar:

  • Llibre registre de vendes i ingressos.
  • Llibre registre de compres i despeses.
  • Llibre registre de béns d’inversió.
  • Llibre registre de provisió de fons i bestretes.
  • Llibre de factures emeses.
  • Llibre de factures rebudes.

Assessorament Financer

Oferim una àmplia gamma de serveis d’Assessoria Financera, adaptant-nos a les seves necessitats, a fi de cobrir els aspectes rellevants en la gestió de l’àrea financera.

  • Anàlisi de la situació economico-financera de l’empresa.
  • Estudis de viabilitat i optimització de costos.
  • Gestió de tresoreria. Gestió de la liquiditat i del risc financer.
  • Endeutament bancari, suport en la negociació per a l’obtenció i renegociació de línies de crèdit i descompte.